Nej, man er ikke nødt til at forsvare rabiate imamer

Af Anna Libak 79

I de seneste dage har man dagligt i aviserne kunne læse, at det er hykleri, når dem, der i sin tid offentligt forsvarede Muhammedtegningerne, nu pludselig ikke vil forsvare imamers ret til at prædike stening af kvinder hver fredag.

Men det er naturligvis noget ævl.

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, så var det ikke alle dem, der forsvarede trykningen af Muhammedtegningerne, der samtidig forsvarede allehånde tilsvininger.

Provokationer vil altid bero på en afvejning, og selvfølgelig kan graden af ytringsfrihed ikke måles på, hvor mange det dagligt lykkes at krænke. Det er just derfor, at politikerne ikke har kunnet bekvemme sig at afskaffe racismeparagraffen, selv om så mange (og jeg var og er ikke blandt dem) ellers har talt for dens afskaffelse: Den er til for at forhindre, at folk hader løs på hinanden, hvilket intet samfund kan holde til.

Så hvad er da forskellen mellem Muhammedtegningerne og imamerne?

Ja, for det første er det vigtigt at forstå, at forsvaret for Muhammedtegningerne i vidt omfang var udløst af truslerne om vold. Det var fordi, nogen forsøgte at true sig til, at der ikke må gøres grin med profeten Muhammed, at det bliver nødvendigt at støtte dem, der gjorde det. Det er simpelthen nødvendigt for at stadfæste, at det er loven, der sætter grænserne for ytringsfriheden og ikke voldsmænd. Det er truslerne, der fremtvinger forsvaret for selv de mest dilettantiske og usmagelige kunstneriske frembringelser, som man ellers ville have taget afstand fra, for når selve den principielle rettighed er truet, tvinges man til at omfavne de få konkrete manifestationer, der tjener til at opretholde den.

Ligesom læger i sundhedsvæsenet har ytringspligt og ikke ytringsret, når patientens helbred er i fare. På samme måde træder ytringspligten i kraft, hvis nogen med vold forsøger at true andre til tavshed.

For i samme øjeblik truslerne bliver fremsat, er vilkårene for den offentlige debat fundamentalt ændret. Hvor man før ikke behøvede at provokere, bare fordi det var muligt, så behøver man det nu for at vise, at man ikke lader sig kyse af truslerne. Hvis man afstår fra at bringe provokerende bladtegninger efter voldstrusler, vil det uvægerligt blive opfattet som et udslag af frygt. Og derfor bliver ytringsfriheden indsnævret. TRUSLEN OM VOLD umuliggør således det, den tyske tænker Jürgen Habermas har kaldt »den herredømmefri samtale«. Den er ideelt set selve fundamentet for den offentlige debat i et demokrati: Nemlig en fælles overenskomst om, at moralske konflikter afgøres rationelt gennem argumenter og fælles tilslutning. Hverken påberåbelse af krænkede følelser eller trusler om vold er argumenter.

Muhammedtegningerne og Jyllandsposten blev forsøgt truet til tavshed med vold. Der er så vidt jeg ved ingen, der har gjort truet imamerne til tavshed med vold, og derfor er det vanvid at hævde, at man har pligt til at forsvare deres ret til at ytre sig blot fordi man forsvarede Muhammedtegningerne.

Men mener jeg så virkelig, at man kan forbyde imamer at prædike om stening, mens man ikke kan forbyde tegnere at tegne Muhammed, blot fordi den ene part er truet, og den anden ikke er?

Nej. Naturligvis ikke. Med det vil jeg kun sige, at der ikke er tale om hykleri, fordi man føler pligt til at forsvare Muhammedtegnere, men ikke pligt til at forsvare imamer.

For der er også en anden forskel på Muhammedtegnerne og imamerne. Muhammedtegnerne var kunstnere, og for kunstnere gælder, at de har en særlig udvidet ytringsfrihed. Det betyder ikke, at de har ret til at sige hvad som helst: Men det betyder, at dommeren skal tage i betragtning, at et kunstværk kan have til formål at rejse en væsentlig samfundsmæssig debat. Udvidet kunstnerisk ytringsfrihed går jeg ind for, og jeg ser den endda gerne styrket.

Imamer derimod har ingen særlig udvidet ytringsfrihed. De er beskyttet af grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed.

”Borgerne har ret til at forene sig i samfund og dyrke Gud på en måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Religionsfriheden er altså indskrænket, forså vidt som den ikke må stride mod den offentlige orden. Hvad er den offentlige orden? Ja, det er ikke bare det, flertallet mener. Den offentlige orden er de grundpiller, som samfundet hviler på; det er muligheden for at retsstaten – som jo blandt andet omfatter, at mænd og kvinder er lige for loven – kan opretholdes. Det er nemlig sådan, at ytringsfriheden ikke er det eneste rettighed, som vores retsstat hviler på: Retsstaten hviler også på – jf. menneskerettighederne – at borgerne er lige for loven. Man kan endda spørge sig selv, om ikke udøvelse af ytringsfriheden faktisk forudsætter, at mænd og kvinder har samme rettigheder i forhold til loven: For ytringsfriheden indskrænkes jo, hvis kvinder af autoriteter som imamer reelt bliver truet til ikke at ytre sig til myndighederne om, at de får bank eller bliver voldtaget af deres mænd.

Og derfor er jeg faktisk bekymret både på mit køns og på samfundets vegne. For i disse år kommer der tusinder af nye fremtidige medborgere til Danmark fra de muslimske lande. Om man kan lide det eller ej, er realiteten, at mange af dem kommer til at bo i lukkede parallelsamfund, hvor dansk lovgivning reelt kan tænkes at være underordret sharia. Så kan vi leve med – forstået som kan vi opretholde den offentlige orden – hvis et betragteligt mindretal ikke betragter dansk lovgivning som autoritativ? Jeg tror det ikke. De beretninger, vi har fået fra ghettoen de seneste år, tyder på, at man er ret afhængig af hjælp udefra, hvis man skal slide sig fri af de normer, krav og forventninger, der gælder sådanne steder.

Men her skal man være opmærksom på, at vurderingerne samfundsmæssige skadevirkninger i forhold til den offentlige orden selvfølgelig afhænger af, hvor mange mennesker, der rent faktisk lever under sharia: Den offentlige orden er ikke truet, hvis det drejer sig om fem procent. Men efter min opfattelse er den truet, hvis det drejer sig om mere end ti procent. Om noget strider mod den offentlige orden er altså i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt det påvirker hele samfundets funktionsmåde som sådan.

Mener jeg så, at den offentlige orden er truet af imamernes udtalelser allerede nu? Det kan jeg ikke afgøre, for jeg ved ikke, hvilken magt de har over sjælene i de muslimske miljøer. Men heldigvis vil det heller ikke være mig, der skal afgøre det.

Det vil i givet fald være domstolene, der skal tage stilling til, hvordan konkrete imamer udøver og formidler deres tro. Fuldstændig ligesom det er domstolene, der allerede i dag gennem konkrete afvejninger tager stilling til, hvem af de tiltalte, der skal dømmes efter racismeparagraffen. Lige nu er det imidlertid sådan, at retsvæsenet slet ikke forholder sig til spørgsmålet om imamer: De henviser til religionsfriheden og ignorerer de forbehold, der knytter sig til den.

Og det kan jo undre, når man ser, hvor ivrige de i øvrigt er for at få dømt islamkritikere. Her udviser de en juridisk kreativitet, som må forbløffe: Som når en mand fra Helsingør bliver dømt efter racismeparagraffen for at sammenligne islam med nazisme. Uagtet, at islam ikke er ”en gruppe af personer”, men en religion, og man derfor naturligvis burde have dømt ham efter blasfemiparagraffen. Det ønsker man imidlertid ikke; formodentlig fordi det betragtes som upassende at beskytte religioner mod kritik i et sekulært samfund, og det kan jeg kun erklære mig enig i. (For ja, jeg går ind for at afskaffe blasfemiparagraffen.)

Vi er med andre ord vidne til, at man lystigt dømmer islamkritikere efter racismeparagraffen, mens islamister kan få lov til at prædike, rådgive og undervise i budskaber, der er mindst ligeså radikale, og hvis skadevirkninger, der er mange gange større, fordi ytringerne fremsættes af mænd med autoritet i lukkede miljøer og ikke af landsbytosser på Facebook. Og sådan går det til, at den iranske kunstner Fiozah Bazrafkan blev dømt for at fremsætte nedsættende udtalelser om muslimske mænd, mens imamer ikke kan dømmes for fredag efter fredag at prædike, at utro kvinder skal stenes.

Nu er der så nok dem, som vi hævde, at hvis vi domstolsprøver imamernes udtalelser på grundlag af lovgivning, der hviler på grundlovens paragraf 67, så ender vi med at måtte forbyde Koranen. Men vel gør vi da ej. Der står jo netop i paragraf 67, at borgerne har ret til at dyrke Gud på en måde, der stemmer overens med deres overbevisning, og for muslimer forudsætter det Koranen. Nej, det er dét, imamerne lærer fra sig eller foretager sig på baggrund af Koranen (fortolkningen og undervisningen af de troende), der er problemet, ikke Koranen i sig selv. Således står der vistnok intet sted direkte i Koranen, at kvinder skal finde sig i at blive voldtaget af deres mænd, eller at de skal undlade at melde dem for vold til politiet. Og med hensyn til stening, ja så kunne imamerne jo vælge at gøre det mere klart, at det skal forstås billedligt, og kun billedligt: Det må de, når alt kommer til alt mene, eftersom de i praksis ikke stener utro kvinder i Danmark. Det ville de ellers være forpligtet til, hvis Koranen skulle tages så bogstaveligt (lovreligion, remember), som vi hele tiden får at vide.

(Men hvis nogen så vil sige, at hvorfor så overhovedet problematisere deres prædikener, hvis folk alligevel ikke følger deres anvisninger, ja så er svaret: Det virker egentlig som om, at folk – med stening som den mest markante undtagelse – ofte handler på det, imamerne siger. I hvert fald kan man godt have en begrundet formodning om, at fysisk afstraffelse af børn er udbredt i muslimske miljøer (tag eksemplet fra Rådmandsgades Skole for nogle år siden), og det virker også som om, at det ikke er ualmindeligt at muslimske kvinder får bank, eftersom de er overrepræsenteret på de danske krisecentre. Så jo, imamernes ord er med til at skabe, hvad de nævner.

NU SKAL DER jo nok være dem, der vil hævde, at jeg er i gang med at tale for en voldsom indskrænkning af ytringsfriheden.

Men nej, det er jeg overhovedet ikke. Den er skam indskrænket i forvejen. Jeg opfordrer blot til, at vi bruger det lovgrundlag, som vi allerede har: Ved at tilvejebringe det juridiske grundlag for, at islamister kan dømmes på grundlag af paragraf 67 – med de forbehold, bestemmelsen indbefatter.

Sagen er nemlig, at vi allerede nu – hele tiden og konstant – prøver ytringer ved domstolene; og sådan må det være i et retssamfund. Ytringsfriheden er nemlig et begreb, og som alle begreber får det sit betydningsindhold fra den kontekst, de forankres i. Det er vigtigt at understrege: For i debatten har det lydt som om, at vi enten har ytringsfrihed, eller også har vi den ikke: Det er en falsk modstilling. Det er ligeså dumt, som hvis man sagde, at enten er det forbudt at slå ihjel eller også er det ikke. Hvis man slår ihjel i krig, udsendt af den danske stat, kan man ligefrem få en medalje for det. Hvis man dræber nogen i selvforsvar, kan man måske slippe for straf. Hvis man dræber nogen med koldt blod, bliver man som regel straffet hårdt. Det afhænger alt sammen af afvejninger. Dommerne tager herunder stilling til drabsmandens intentioner: Præcis som de gør det, når de skal afgøre, om en kunstner skal dømmes efter racismeparagraffen. Var det kunst, eller var det bare en provokation med det formål at sprede had?

Og det samme vil man i fremtiden forhåbentlig kunne gøre overfor hadprædikanter. De vil selvfølgelig ikke bare blive dømt for at være rabiate prædikanter: Det vil afhænge af, hvor stor skade deres ytringer forvolder på den offentlige orden, ligesom det vil afhænge af, hvordan ytringerne blev fremsat, hvorfor de blev fremsat og så videre og så videre. Kort sagt af konteksten.

For selvfølgelig bør alle frie samfund acceptere ekstreme ytringer i et vist omfang. Men hvis disse ytringer betyder, at en betragtelig del af befolkningen reelt ikke nyder godt af den mest grundlæggende og afgørende forudsætning for et demokrati – nemlig lighed for loven, så ender man med at afskaffe retsstaten i ytringsfrihedens navn.

 

 

 

 

 

 

 

79 kommentarer RSS

 1. Af Henrik S

  -

  Snak op og ned af stolper! Libak!
  Det er da for hel… ulovligt at opfordre til at slå ihjel og især hvis det gøres af en der af nogle opfattes som en autoritet , der tilmed kan true med straf hvis reglerne ikke følges.
  Det har intet med ytringsfrihed at gøre!
  Der er ene tale om en befaling til en ulovlighed.Det er strafbart.
  På samme måde som at opfordre til at slå sin kone eller sine børn , hvis de nægter en sex.
  Man skulle næsten tro at denne om sig gribende voldelige islamisme har hypnotiseret enhver kristen dansk fornuft.
  Religion , hvilken som helst, burde Iøvrigt i det 2100 århundrede ikke have nogen som helst særrettigheder.
  Dette er totalt absurd og diskriminerende overfor areligiøse mennesker!

 2. Af Henrik S

  -

  PS
  Kan slet ikke sammenlignes med Muhammed-tegningerne.
  Selvom nogle ørkenrøvere for århundrede siden besluttede at deres høvding ikke måtte tegnes , gælder det endnu ikke i Danmark .
  Også selvom mange primitive og ubegavede mennesker i Danmark forsøger at få det indført , ved at true med alverdens ulykker.
  Ethvert ordenligt dansk hjem burde som modreaktion på disse trusler have Muhammed med bomben hængende over sofaen.
  Til påmindelse om , hvor voldsfikseret denne religion i virkeligheden er , hvis dens regler ikke overholdes af hele verden.
  Den vil have respekt af hele verden og dermed menes underkastelse.
  Ned at ligge med panden i jorden!
  Mere primitivt og tåbeligt kan det nok ikke blive.
  Det har vores politikere påført en tidligere fornuftigt dansk befolkning !

 3. Af Henrik S

  -

  PPS 🙂
  Disse imamer er overhovedet ikke rabiate!!
  De prædiker bare deres tro , som den gælder år 2016 , efter bedste evne.
  Det er islam der er rabiat , i forhold til almindelige danske kultiverede normer.
  Hvis vi er heldige bliver islam reformeret om 200 år eller mere sandsynligt forbudt , hvis fornuften vinder.
  Hvornår holder vi mon op med at lyve for os selv?

 4. Af P Christensen

  -

  Hitler var skam heller ikke rabiat.
  Han fulgte bare sin lille uskyldige nazisme-religion.
  Dejligt ansvarsfritagende…..

 5. Af Henrik S

  -

  P Christensen
  Du mener altså ikke at nazismen er rabiat .Det var kun Hitler ?
  Er du selv en moderat nazist?

 6. Af Henrik S

  -

  P Christensen , Ironi tilside 🙂
  Jeg mener ikke det kun er imamerne der skal bekæmpes .
  Det er ideologien/religionen islam der skal bekæmpes og muslimer skal omvendes til at blive fornuftige ateister.

 7. Af Jørgen Madsen

  -

  Det, der er det helt store problem, er, at staten ikke tager sine egne juridiske paragraffer alvorligt – og derfor er det vanskeligt for os andre at gøre det. Jeg er udmærket klar over, at jeg øjeblikkeligt bliver sat i en rabiat bås, men hvis man sætter intellektuel hæderlighed højt og er tro mod sig selv (og i øvrigt har sat sig ind i tingene), så er der ift. følgende kun én eneste mulig konklusion:

  ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund og dyrke Gud på en måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  Dette er ikke og vil aldrig være foreneligt med at tillade islam. Det kan man ikke sige, og det er en ubærlig tanke, når man tager højde for den befolkningssammensætning, vi har fået i løbet af de seneste tredive år. Men fine fornemmelser ændrer ikke på, at det er de faktiske forhold i jernindustrien. Meget få tør drage den konklusion af den simple grund, at det sætter en uden for det gode selskab. Og således tager vi dagligt endnu et skridt mod yderligere nedbrydning af den offentlige orden.

 8. Af Henrik Knage

  -

  De der har så travlt med at forsvare imamernes ret til at ytre sig rabiat, er de samme der står ret når en asylansøger siger nej til en nyistandsat bolig, og efterfølgende tildeler samme asylansøger noget større og meget bedre – på hele landets bekostning.

  Nu er det ganske vist ren konspirations – teori, men kan det helt afvises, at der bliver gravet oppustede lolita dukker ned i moskeens baggård – og de står og kaster sten efter den eller dem – på samme måde som vi selv gør i “det muntre køkken” i Tivoli?

  Der burde sættes et overvågningskamera op i enhver moske – baggård, indtil mistanken kan afkræftes helt eller delvist – og samtidig indføre “Jens Vejmand dom” til dem der ikke hører efter. Den går i al sin enkelhed ud på at skrive Jens Vejmand så mange gange efter hinanden, at armen til sidst siger nej.

 9. Af Benny B

  -

  Hvis det er ulovligt offentligt at sammenligne islam med nazisme, så bør det gylle de lukker ud mindst give livsvarigt fængsel.

  Når det er sagt, så er det en uskik at dømme folk for ytringer, der ikke opfordre til vold.

  I stedet burde man udvise alle på overførsel, kriminelle og alle dem, som politiet mener er en trussel mod Danmark. – Hvis man ikke er Dansk statsborger, så skal man ikke nyde de samme rettigheder som Danskere.

  Desværre er hverken politi, presse, politikere og retsvæsen ikke længere på Danskernes side.

 10. Af Jørgen F.

  -

  Ja, når medierne over bred kam vælger at fordumme befokningen – istedet for at oplyse – så bliver samfundsdebatten derefter.

  Blasfemi , trusler , æreskrænkelse , racisme – er nu så udvandede begreber at ingen længere forstår at skelne.

  Europa er bygget på religionskritik – og alle steder hvor en dogmatiker har sat sig på en pæl, har han hidtil måtte forvente at en europæer stod og savede nedenfor.

  Men lige nu er Politiken-segmentet lykkedes med at få omkranset islam og klimareligionen med et hegn.

  Og indenfor hegnet gælder kun underkastelsen – her kan man messe uhindret fra hver sin pæl. Derinde er folk med sav racister eller miljøsvin.

  I reservatet opfatter man sig selv som beskyttere – men det er reelt kun pælene man har kær.

  I reservatet bor landets fineste redaktører og vores dommerstand.

  Man har det efter sigende så godt med sig selv mens man sidder på sin pæl. Så godt at man slet ikke mærker smerten fra sin r.. .

 11. Af Sven Olsen

  -

  Det er såre simpelt – i stedet for en alenlang udgydelse om pro- og kontraislam, så lad os én gang for alle få slået fast med 7-tommersöm, at Danmark er Danskernes Land – ikke imamernes, ikke islams, men et kristet sekulärt land, hvor de eneste love, der gälder, er de Danske.
  Hvis imamer og andre muslimer ikke vil overholde disse love, og/eller hylder sharia og andre af pedofilideologiens mere modbydelige sider, så har de INTET at göre i Danmark. De skal deporteres, uden en masse dikkedarer og langtrukne retssager.
  At blasfemiloven skal afskaffes er en selvfölgelighed – at som det skete i Helsingör, dömme efter racismeloven er helt hul i hovedet – islam er ingen race! Det er heller ikke en religion, det er en modbydelig krigerideologi, som på intet punkt er kompatibelts med det moderne Danske samfund.

 12. Af J. Han sen

  -

  Jyllands Posten og højrefløjen bliver aldrig klogere.
  Før Anden Verdenskrig forhånede, spottede og latterliggjorde JP jøder.
  Og forsvarede hitlers jødeforfølgelser.
  I 2001 da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme hånd over Danmark blev det så muslimernes tur til hån, spot og latterliggørelse.
  JP ansatte en lang række muslimfjentlige højreekstremistiske bloggere til at stå for det beskidte arbejde.
  F.eks. Sennels, Morten Uhrskov, Støvring, Jalving og hvad den slags nu måtte hedde.

  I 2003 løg Fogh Danmark ind i den forbryderiske krig i Iraq.
  Carsten Juste og JP valgte, at håne, spotte og latterliggøre muslimerne med de infantile og barnlige tegninger, da Danmarks myrderier i Iraq var på sit højeste.
  Så er man squ ikke for klog.

  Carsten Juste beklager sig over, at situationen eskalerede. Og at nogle rejste rundt og fremviste tegningerne.
  Det er nu hans egen fejl.
  Hvis tegninger ikke skulle have være vist uden for sognet, men blev bragt i al fortrolighed, så skulle JP sandelig have gjort opmærksom på det, før tegningerne blev bragt i JP.
  Ingen ønsker jo at løbe med sladder.

  Åsagen til krisen kan sammenfattes til JP`s infantile hetz imod muslimer siden 2001.
  Foghs forbryderiske krig i Iraq. Som JP bakkede hundrede procent op om.
  Leflende og ukritisk overfor Fogh.
  Og muhamed tegningerne som skulle spotte, forhåne og latterliggøre muslimer.

  Jyllands Posten ligger som man selv har redt.
  Selvom man snakker udenom.
  Og ikke vil stå ved sit ansvar.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Det er ikke imamerne, som er rabiate.

  Det er islam, som er rabiat. Og som af samme årsag bør forbydes.

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen F.

  “I reservatet bor landets fineste redaktører og vores dommerstand.”

  Til gengæld lever blå stue på Christiansborg – og de kan med ders flertal lovgive lige som deres vælgere, inklusive Anna Libak, ønsker.

  Hvor ser du problemet?

  Er det en grundlovsændring du ønsker?

 15. Af V Hansen

  -

  Nu ved jeg ikke helt, hvad der menes, når det påstås, at Danmark er for danskerne. Hvor mange generationer skal have boet i Danmark, før man får æren som medlem i en åbenbart meget speciel og i enhver henseende menneskeligt overlegen klub?
  Danmarks befolkning stammer faktisk fra mellemøsten og nordafrika, og siden har utallige befolkningsgrupper slået sig ned her. At give køb på frihedsrettighederne for at eliminerer et øjeblikkeligt problem, er i mine øjne udansk og fantasiløst. Der imod ser jeg ikke noget problem i, hvis politikerne rejste en debat omkring Danmarks officielle religion (folkekirken) og endte med en folkeafstemning om, hvorvidt kristendommen skulle være suveræn her i landet og have fortrin. Det ville begrænse den fulde religionsfrihed, men så var det i det mindste et demokratisk valg. Hvad hadprædikanter angår, oplever jeg flere udtalelser på de sociale medier, hvor såvel klubber som enkeltpersoner udtrykker sig i rabiate forslag og opfordringer til, hvad man burde gøre med muslimer over en bred kam, end der er imamer, der udtaler sig udemokratisk. Jeg forstår vitterlig ikke, at dagens danskere er så nemme at manipulere med, at de lader deres frihed regulere på grund af at nogle dygtigt sår en unødvendig angst. De logistiske problemer med den mængde, vi modtager, er store nok uden vi også lader os styre af rygter, fordomme og overdrivelser.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Kinesiske Jens Hansen er nu et festligt indslag i hverdagen.

  Men han burde nu nok ikke have adgang til internettet fra den lukkede afdeling. 🙁

 17. Af B. Thøgersen

  -

  Et meget ordrigt og atypisk indlæg fra AL. Uanset et antal forsøg på (bort)forklaringer er summen, at AL mener, at ytringsfrihed kan gradbøjes. Hvorfor en ellers altid fornuftig kommentator roder sig ud i den slags fejltagelser, er vanskeligt at greje. Måske er det fordi, det navnlig er kvinderne, som er truede af navnlig denne religions forskrifter. Ytringsfriheden gælder imidlertid for såvel Loke som Tor. Det er f.eks. fuldstændig legalt at agitere for genindførelse af dødsstraffen og vel derfor også for en bestemt eksekveringsmetode. Det er ligeledes legalt at plædere for at give forældre revselsesretten tilbage. Vold og voldtægt er derimod kriminelle handlinger, og opfordringer til at øve vold og begå voldtægt er det derfor også. Så på disse punkter er der noget at komme efter.

  Islam og kristendommen i sin mest formørkede skikkelse har deres kvindesyn fra judaismen. Dette er baseret på syndefaldet og uddrivelsen fra Paradiset. Det var jo Evas, fristerindens, skyld, ikke sandt? Al religion er baseret på, at netop den er sandheden, og da dens tilhængere har fundet sandheden, er de bedre end alle andre og har derfor også rettigheder, som andre ikke har, f.eks. til at stjæle Det Forjættede Land, om nødvendigt med vold og mord. Det har alle tre såkaldt monoteistiske religioner i stort omfang benyttet sig af gennem tiderne. Det er jo den tankegang, som vi, når vi taler politik, betegner som fascisme. Det er derfor helt hen i vejret, når AL betegner en person, som sammenligner islam med fascisme, som landsbytosse. At den konkrete uretfærdigt domfældte måske er en landsbytosse kan ikke udledes af denne sammmenligning, som er fuldstændig korrekt.

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Henr ik S
  “vi er heldige bliver islam reformeret om 200 år eller mere sandsynligt forbudt , hvis fornuften vinder.”
  Jeg lover dig Hen rik, imamerne skal komme ned med nakken, og der går ikke 200 år, her taler vi måneder, og ikke år, muslimerne var altid fra start kun røvere og banditter, de var aldrig andet end banditter……..bemærk iøvrigt den ivrige diplomatiske aktivitet iøjeblikket, og hvordan denne Kerry, fra den ene statsoverhoved til det andet med hemmelige planer! Selv Putin på det sidste et stort smil af godt humør, trods lav Rubel, lav oliepris, er Putin i godt humør, hvor det bliver sjovt, at ingen tvivel, der kommer et forbud imod islam, og det kan ikke komme tids nok, at de kommer ned med nakken!

 19. Af Lotte H

  -

  Tak til Anna Libak for at sætte fingeren på lige præcis det, der er centralt: Nemlig anvendelse af, opfordring til og moralsk legitimering af vold og selvjustits. Det være sig overfor ”ulydige” kvinder, tegnere, frafaldne og andre.

  Vold og trusler om vold er reelt undertrykkende. Det er kritik og satiretegninger ikke.

 20. Af Rikke Nielsen

  -

  Anne Libak, trods dine mange omveje, så er det hykleri, hvis imamerne ikke har ytringsfrihed på lige fod med andre borgere landet.

  Men har imamerne overtrådt straffeloven ved af true med vold og drab, så er det ikke en knægtelse af ytringsfriheden, og det er dér, vi bliver nødt til at skelne. Så skal de selvfølgelig straffes efter straffeloven.

  Loven er lige for alle, så imamerne skal overholde vores lovgivning på præcis samme måde som alle andre borgere, og retssystemet skal omvendt behandle imamerne som alle andre borgere.

  De mennesker, der lytter til imamerne er jo ikke tvunget til dette, og dér kan det danske samfund træde til med bedre tilbud end en middelalderlig tilgang til f.eks. ligestilling; mange muslimske kvinder træder jo også ud af mørket med store personlige omkostninger til følge, men gjorde samfundet lidt mere for at hjælpe både mænd og kvinder ville der ske mere på dén front.

 21. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der står ikke ét ord i koranen om stening af kvinder, der har begået utroskab.

  Muhammed gjorde det klart, at islam ikke var en religion, som han selv havde skabt, men at han (angiveligt) selv blot var et ufuldkomment menneske, der viderebragte det budskab til menneskeheden, som ærkeenglen Jibriil (Gabriel) havde fået fra Allah.

  Rigtige muslimer er med andre ord ikke muhammedanere, der ophøjer tvivlsomme, menneskeskabte fortællinger om Muhammeds liv og gerninger (de såkaldte hadither) til guddommelige retningslinier, på lige fod med allahs (angiveligt) ordrette budskab til menneskeheden, som det står beskrevet i koranen.

  Stening af kvinder for utroskab er en oldgammel, uislamisk skik, som stammer fra tiden før islam, og som netop bliver erstattet med en langt mildere straf i Koranen.

  Derfor er det decideret uislamisk, når primitive, uvidende køkkenimamer påstår, at stening af kvinder for utroskab er en uomgængelig del af islam, for dermed ophøjer de yderst diskutable hadither, som er skabt af mennesker, til at være guddommelige budskaber, på lige fod med Jibriils budskab fra Allah til Muhammed, som det er beskrevet i koranen.

 22. Af Rikke Nielsen

  -

  Sven Olsen

  Er vi derovre, hvor nazikortet, for en gangs skyld berettiget, skal trækkes?

 23. Af J. Han sen

  -

  Af Jakob Rasmussen – 9. april 2016 11:40

  Jakob Rasmussen er blevet en ret fornuftig person efter, at han kvittede den bizarre sekt, som han var medlem af.

 24. Af J. Han sen

  -

  Af Niels Larsen – 9. april 2016 11:07

  Dømte racister har adgang til debatten.

 25. Af Rikke Nielsen

  -

  Jakob Rasmussen, enten læste du kun første linje af mit indlæg, eller også kan du ikke læse.

 26. Af Jakob Rasmussen

  -

  Luther forkastede katolikkernes forvrængning af det kristne budskab, og forholdt sig udelukkende til guds ord, som det står beskrevet i Bibelen.

  De såkaldte koranister forkaster de tvivlsomme, menneskeskabte fortællinger om Muhammeds liv og gerninger, og forholder sig udelukkende til Allahs budsskab til menneskeheden, som det står beskrevet i koranen.

  De muslimer, der opfatter haditherne som guddommelige retningslinier gør Muhammed til deres gud, og derfor må disse vantro muslimer retteligt kaldes muhammedanere…

  Her er et eksempel på, hvordan rigtige muslimer betragter de tvivlsomme, menneskeskabte hadither:

  “Millions of Muslims all over the world have been brought up to believe that the collections of hadith by Bukhari and Moslim provide the authentic words and teachings of the prophet Muhammad. These two collections have been labelled “sahih” (authentic). The majority of these hadith portray a chain of narrators in a chinese whispers fashion attributing sayings to the Prophet (e.g. A said that B said that C said ……. that G said, that the Prophet said). Often the chain extends to seven names or even more, yet for some reason the hadith advocates still deemed these hadith to be the authentic and genuine sayings of the Prophet! “

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  NÅR ROLLERNE FORANDRES!

  I gamle dage forberedte militæret nogle år før slaget. Da fjenderne var synlige var det også nemt og enkelt at sigte mod målet. Alle vidste hvem fjenden og den gode ven (allieret) var.
  Man gik ud på slagmarken og demonstrede sine muskler overfor fjenden.
  Når vi ser på det, så har to verdenskrige fundet sted ud fra det ovenstående udsagn. Millioner af mennesker har mistet livet, især under anden 2. verdenskrig…
  Selvom Nazityskland havde tabt den sidste, altså anden verdenskrig, så kom russerne for at overtage den østlige del af Europa og på den anden side kom amerikanerne for at overtage den vestlige del af Europa.
  Under 2. verdenskrig stod de to store magter, altså amerikanerne og russerne skulder til skulder om at bekæmpe nazisterne. Men ved krigens afslutning stod de lige pludselig overfor hinanden som fjender!

  DET VAR NETOP DET VI IKKE VIDSTE OG INGEN FORTALTE OM SANDHEDEN!

  F.eks. Tyrkiet og tyrkisk udenrigspolitik har med al godhed og god tro forsøgt ihærdigt i at stole og arbejde på ideen om freden og roen både herhjemme og i hele verden. På tyrkisk hed det “Yurtta Sulh – Cihanda Sulh”. Men selvom tyrkerne knoklede for at løse problemerne med sloganen om nul problem (sifir sorun) i nærområderne og i resten af verden, om det så var på en god eller dårlig måde, så kunne Tyrkiet stadigvæk ikke helt komme af med problemerne.
  Problemerne ville blive ved med at dukke op. Det er da klart, fordi Tyrkiet ligger midt og centrum i alle verdenskonflikterne. Det var her stormagterne sloges om den nye verdensorden! Derfor var det vigtigt for enhver stormagt at få Tyrkiet på sin egen side! Og derfor angreb (rivaliserende) stormagterne Tyrkiet med terror for at tyrkerne skulle vælge en side!

  Selvom Storbritannien så ud til at være vinderen efter 2. verdenskrig, så har briterne selv foræret nøglen til supermagt (imperium) titlen til amerikanerne. Roosevelt (USA), Stalin (Sovjetunionen) og Churchill (Storbritannien) indgik en aftale om den nye verden (verdensorden) i Jalta i Ukraine.
  Briterne så ud som om de trak sig et skridt tilbage, men i virkeligheden gik briterne to skridt frem! Briterne selv, det britiske flag, det britiske sprog var måske ikke tilstede men den britiske efterretningstjeneste har altid været der!
  Den britiske efterretning har nemlig med denne aftale sivet sig ind i russernes berygtede og befrygtede KGB i al hemmelighed og uden nogen havde opdaget det.
  Briterne har derfor med tiden taget den indirekte kontrol over den sovjetiske stat! Fordi russerne var ikke stærke nok til at modstå amerikanerne, og derfor havde de (russerne) brug for den britiske intelligence. Og derfor voksede og udbredte venstrefløjen så hurtigt i hele verden! Det er der ikke mange der ved, heller ikke Uffe Ellemann Jensen.

  BRITERNE VAR OVER-SINDEN

  Kapitalismens opfinder er uden tvivl London centreret. Men London sørgede også for at holde liv i kommunismen!
  Det er umuligt at tro på det og det lyder for godt til at være sandt. Men det er sandheden.
  Og ovenikøbet fik briterne verdens rigeste familie – Rothschild dynastiet til at føre operationerne. Victor Rothschild var lederen til alle britiske operationer.
  Under Victor Rothschild var det de berømte 5’ere fra Cambridge, som var MI6 agenterne. Rothschild familien var symbolet for kapitalismen, men styrede også kommunismen!
  Den hemmelige alliance mellem Moskva og London gik allermest ud over Tyrkiet. Under den kolde krig var venstrefløjen i Tyrkiet imod amerikanisering af landet og ikke andet. De sagde altid og ikke andet end “ud med de pokkers kapitalistiske amerikanere!”. Men venstrefløjen og venstreorienterede medier i Tyrkiet og andre steder i verden arbejdede bevidst/ubevidst for London!

  I ÅREVIS…

  Den tyske efterretningstjeneste overførte Lenin fra Schweiz til Rusland for at få ham til at lave tidens største bolsjeviske revolution til formål at presse Tsaren til at tilbagetrække sine militære styrker fra den 1. verdenskrig, hvilket var den første store operation. Men briternes operation var så den næst største. Det er det man har efterretningstjenesterne til.
  Det britiske MI6 holdte liv i venstrefløjen og kommunismen verden rundt og forsøgte at udbrede den således, at Storbritannien havde et håb om at få sit imperium tilbage fra USA som de selv var med til at forære.
  Der skulle gå en del tid før den amerikanske efterretningstjeneste CIA fik fat i britiske storhedsplaner. Derfor har CIA hjulpet og støttet højrefløjen mod venstrefløjen.

  Dvs. de ideologier vi løb efter og værnede om ikke var noget, der tilhørte os! Men vi almindelige borgere blev desværre ved med at lade os narre af imperialisternes og ideologiernes fælder.
  Vi var optaget af det så meget, at vi troede vi ville redde landet, men i virkeligheden tjente vi imperialisterne! Sådan er det også idag, bare med andre ideologier og kræfter! F.eks. idag bliver muslimerne angrebet som en skydeskive fra venstre og højre og alle muslimer sættes i samme bås og bliver beskyldt for aktivt at yde støtte til terrorisme. Men ingen stiller et bemærkelsesværdigt spørgsmålstegn ved om det evt. kunne være en af imperialismens instrumenter til et eller flere mål…?

  Briterne stod bag Sovjetunionen for at bekæmpe og konkurrere med USA, men briterne besluttede om at vise og stille sig aktivt på banen med Mikhail Gorbatjov. Derefter faldt muren og Sovjetunionen blev opløst, hvilket var en del af den britiske plan. Det planøkonomiske system og den socialistiske kommunistiske ideologi, som blev grundlagt af Lenin og Stalin, brød sammen.
  Efter det sovjetiske sammenbrud var det Rothschild og Soros som de første kapitalister, der gik ind i det nye Rusland. Derefter kom Berezovsky, Gusinsky og Khodorkovsky osv. Landet blev opdelt både geografisk og økonomisk. Med ordrer fra Soros blev statslige sektorer plyndret og solgt for ingen penge. F.eks. store sektorer til en værdi af 30 milliarder dollars blev solgt til kun 120 millioner dollars!

  Men Soros gav i det mindste noget tilbage til russerne.
  USA og CIA ville ikke acceptere briterne og britiske kapitalister i Rusland. Slet ikke, hvis briterne skulle gå hen og styre den russiske energi og den enorme røde hær!
  Derfor kom Putin til magten med hjælp og støtte fra amerikanerne!
  Putin fik magten ved hjælp af uhørte, usete og utrolige politiske træk og intriger. For at Putin kunne bevare sin magtstol, så havde han også brug for en stærk støtte udefra, hvilket var CIA og USA. Putins magtstol blev forstærket med høje oliepriser, fordi ligesom dollarens urokkelige globale dominans bestemmes olieprisen af USA!

  Derfor tabte briterne og Rothschild familien konkurrencen mod USA med Putins indtræden til præsidentembedet i Rusland.

  MEN KAMPEN FORTSÆTTER I AL HAST…

  Storbritannien indså der gjaldt nye og ændrede regler for økonomiverdenen og derfor ville briterne vende tilbage med nye metoder til kampen med USA.
  Det var kun få, der kunne se denne virkelighed komme…
  Efter 2. verdenskrig var et land som Kina næsten usynligt og slet ikke til at bemærke. Men Storbritannien så dette tomrum og sendte straks sine kapitalister til Kina akkurat som de gjorde med russerne under den kolde krig. Det var altså briterne, der formede det Kina vi kender til idag. Idag er Kina det eneste land i verden, hvor kapitalismen kan leve side om side med kommunismen!

  HVAD ER KINA KENDT FOR?

  Billig arbejdskraft, usunde tilstande, for meget hårdt og nedslidende arbejde i uhumske forhold og lave produktionsomkostninger. Kina producerer varerne til næsten ingen omkostninger og kineserne sætter så deres indtjente penge ind på de britiske banker!
  Altså, briterne styrede Kina uden dog nogen bemærkede det. Det var typisk britisk politik. Idag er Kina en gigant. Så gigantisk, at hvis Kina fandt på at hæve al kinesisk kapital fra USA og ville sætte den ind i et andet land, så ville dette lands økonomi vokse sig astronomisk til vejrs! For alle havde gæld til kineserne og summen af denne gæld blev så stor, at det er umuligt at takle den…
  Briterne her forsøger at sætte alle i verden i gældsspiral for at knække dollarens dominans.
  Amerikanernes legendariske politiker Kissinger siger, at hvis USA og Kina kommer i konflikt med hinanden, så vil begge parter tabe og ingen vil vinde. Derfor giver en krig mellem USA og Kina ingen mening. Det vil kun gavne Storbritannien!
  Her fokuserer han (Kissinger) på en alliance/balance med Kina uden dog at fornærme Rusland.
  Der er visse højtstående personer der giver udtryk for, at Rusland kommer til at være en butik med 50 millioner indbyggere. Er det mon en af USA’s planer er ikke til at vide på nuværende tidspunkt.
  Men russernes våben er olien og naturgassen og priserne bestemmes af Washington!
  Men hvis I spørger om hvad der skal ske med ‘russiske atombomber’, så vil ‘missilskjoldet’ være det bedste svar. Missilskjoldet er ikke skrottet, men er et seriøst projekt som fortsætter i al hast.

  RUSLAND KOMMER TIL AT MÆRKE MERE PRES!

  Ud fra de seneste læk og afsløringer ift. skattely dokumenterne kan man konkludere, at Rusland kommer til at opleve mere og mere pres fra omverdenen både politisk og økonomisk, men måske også militært!
  Hvis Rothschild familien havde afvist at flytte til Nevada i USA, så kunne man roligt snakke om der ingen aftale var mellem USA og Rothschild familien! Men der dukker flere spørgsmålstegn op, når Putin er nu et mål både for USA og Rothschild dynastiet. Så længe Putins navn ikke dukker op i de lækkede dokumenter, så vil det styrke Putins magtposition, men hvis det modsatte sker, så er det lidt svært at spå om fremtiden…! Det er ikke kun Putin, men det kinesiske kommunistiske parti er også i søgelyset, hvilket de lækkede dokumenter beviser det hele.
  Ligesom skiftet fra Sovjetunionen til Rusland, vil de samme kræfter også omregulere Kinas system. Hvis Rusland svækkes og russernes rolle formindskes trods Kissinger, så betyder det, at kapitalisterne har fået deres vilje.

  Den nye balance vil derfor ikke længere være mellem USA og Rusland men mellem USA og Kina. Dem der overfører deres kapitaler til Nevada i USA er i virkeligheden magtherrerne over Kina. Med andre ord har amerikanerne fået fat i den ene arm af kineserne!

  MEN!

  Hvis det lykkes for USA at tæmme venstrefløjen via det kinesiske kommunistiske parti, så bliver der kun tilbage af den islamiske verden til NATO. Verdensenergien er her. Ligegyldigt hvilken balance der er tale om, så er det Mellemøst-regionen der afgør resultatet.
  Som jeg har været inde på før, så vil USA ødelægge EU og smide europæerne ud af Mellemøst-regionen. Dernæst som ovennævnt vil turen komme til Kina.
  Det er måske muligt, at amerikanerne giver en beskeden bid til rivalerne, men længere går den ikke.
  Hvis balancen opstår på den måde, hvor hverken europæerne eller kineserne får lov til at operere og eksistere i muslimsk jord. Heller ikke militært. Så vil der derfor lige pludselig opstå et tomrum, hvor man vil få brug for en muslimsk statsmagt. Og her vil det være oplagt at pege på TYRKIET.

  YDERMERE…

  Hvis USA har indgået en aftale med Rothschild familien om at balancere Kina og svække russernes rolle, så vil Centralasiens tyrkisk-talende lande opstå som en vigtig magtfaktor.
  Det vil ikke være en dystopi, hvis Washington vil etablere en slags tyrkisk tidsalder og øge nationale følelser internt i de tyrkisk-talende lande. Med andre ord kunne det være begyndelsen på en tyrkisk union, fordi her vil amerikanerne bremse Kinas voksehast med en Tyrkisk-Islamisk Union netop som det har været tilfældet i fortiden. Så, historien gentager sig.
  Det er hvad jeg ser og når frem til med mine analyser ud fra de læk og afsløringer fra Panama osv.
  CIA er allerede for alvor igang med at splitte Europa fra top til bunds. Ligegyldigt om USA vil inde- eller udelukke Rusland, så vil Tyrkiet være vinderen. Det så vi, da Tyrkiet skød det russiske fly ned, og her forventede man en gengældelse fra russerne, men gik ikke længere end protester og ubetydelige sanktioner. Og nu marcherer Tyrkiets allieret Aserbajdsjan frem med succes mod russisk allieret Armenien. Kaukasus-regionen kommer til at rumme flere af den slags, fordi som førnævnt er russerne under et massivt angreb både politisk og økonomisk og nu militært. Amerikanerne straffer russerne i samarbejde med saudierne ved at sænke oliepriserne.

  Tyrkiet er måske ikke med til at planlægge spillene og spille reglerne, men er altid i hovedrollerne og er en stor balance faktor!

 28. Af Rikke Nielsen

  -

  Anne Libak, det overrasker mig, at du synes det er ok,. at jeg bliver kaldt racist på din tråd? Er det ensbetydende med, at du bakker opå om dette?

 29. Af Hr. J Han sen

  -

  Af Niels Larsen – 9. april 2016 11:07

  Dømte racister har naturligvis ytringsfrihed.

 30. Af Henrik S

  -

  Helt enig Jørgen Madsen

  “Borgerne har ret til at forene sig i samfund og dyrke Gud på en måde , der stemmer med deres overbevisning , dog at intet læres eller foretages , som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  Kan man ikke føre retsag imod folketinget/staten for ikke at overholde grundloven!

  Det kan i bedste fald ende med at et par ting skal slettes i det gamle testamente(og evt det nye) , men det kan vi kristne jo sagtens leve med.
  At det betyder , at dusinvis vers skal slettes i Koranen her i Danmark , bliver dog noget af en reformation for islam.
  Alle de muslimer der ikke kan leve med det , kan vi med god samvittighed bede om at rejse .
  En god måde at skille rabiate fra ikke rabiate og vi kan få nogle muslimer der måske er til at leve med.
  Men det er nok ønsketænkning , når man tænker på hvad der egentlig er sket med danske muslimer der har ødelagt deres døtres liv , ved at sende dem til omskæring i hjemlandet.Der er vel højst løftet en pegefinger.

 31. Af Jakob Rasmussen

  -

  Nå, du er også hykler; du antyder selv, at en anden debattør i denne tråd er nazist…

  Hvis du ikke er en misogyn racist, der hader muslimske kvinder, så kunne du bevise dette, ved at tage afstand fra de primitive køkkenimamer, der påstår, at det er guds vilje, at utro, muslimske kvinder skal stenes ihjel, selvom der ikke står ‘et ord om stening i koranen…

 32. Af Henrik S

  -

  Jan Ulrik Friis
  Det lyder for godt til at være sandt 🙂
  Når man tænker på politikernes berøringsangst når det gælder islam , så vil jeg end ikke drømme om det mindste opgør med denne satans ideologi.

 33. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvorfor er vores demokrati og grundlov ikke værktøjet til at skille demokrater fra de andre, og hvis dette enkle værktøj ikke benyttes, taber vi kampen.
  Grundloven skal underkastes og mindretallet er beskyttet, og Sharia samt andre demokratifornægtere, skal udvises, og vores mindretal kan og skal leve i tryghed, ligesom for 50 år siden, tænk efter alle disse år, blev tiden i u-trygheden vores daglidag.
  Demokratiet og Grundloven, er værktøjet.Finn Vig

 34. Af Hr. J Ha n sen

  -

  Af Niels Larsen – 9. april 2016 11:07

  Så vidt jeg ved.
  Så er Niels Buksemarius Larsen dømt for racisme.

 35. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hen rik S….ja det lyder næsten for godt til at være sandt, men jeg skal fortælle dig sandheden, jeg har til denne dag snart, at islam kommer ned med nakken, allerede nu købt hjem en fed Cuba Cohiba cigar, den ligger her skulle jo nødigt tabe aroma, Hen rik det kommer den heller ikke til at tabe aroma, men den kommer ikke i brug inden ‘the fat lady sing’ , at ja enig Hen rik du udtrykker det i sandhed helt præcist, min Cuba cigar gemt til dagen: ” opgør med denne satans ideologi.”
  Det kommer du selv at se, islam skal komme ned med nakken, deres alle røverhuler til moskeer forvandles til intet!
  Det bliver sjovt, det bliver ligefrem morsomt, sådant rigtigt morsomt, befrielsen om igen!

 36. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hen rik S….ja det lyder næsten for godt til at være sandt, men jeg skal fortælle dig sandheden, jeg har til denne dag snart, at islam kommer ned med nakken, allerede nu købt hjem en fed Cuba Cohiba cigar, den ligger her skulle jo nødigt tabe aroma, Hen rik det kommer den heller ikke til at tabe aroma, men den kommer ikke i brug inden ‘the fat lady sing’ , at ja enig Hen rik du udtrykker det i sandhed helt præcist, min Cuba cigar gemt til dagen: ” opgør med denne satans ideologi.”
  Det kommer du selv at se, islam skal komme ned med nakken, deres alle røverhuler til moskeer forvandles til intet!
  Det bliver sjovt, det bliver ligefrem morsomt, sådant rigtigt morsomt, befrielsen om igen!

 37. Af Lars Kristensen

  -

  Man har ikke set Politiken og venstrefløjen i angreb på de hadske islamister og imaner..

  Man har set nogen tale om frygt for vores ytringsfrihed, men islamisterne og imamere er netop ikke danskere, Det er netop arabere, somaliere osv. og dermed er det ikke “vores” ytringsfrihed der bliver krænket.

  Naturligvis er der den såkaldte “religonsfrihed” i Danmark, men det er ikke det samme som religionspligt eller islampligt.

  Disse islamister er ikke født som islamister og deres ideologi stammer fra en terrorist der levede i den arabiske ørken for 1.400 år siden.

  Siden har islamisterne ikke kunnet levet i fred med andre kulturer og alt for mange af dem er strømmet til vores og andre europæiske lande og hvordan er det så de opfører sig?

  Som om Danmark eller Europa var muslimsk.

  De har ingen respekt – de håner og hader danskerne og Danmark og tilbeder deres totalitære ideologi og venstrefløjen og helt langt ind hos de såkaldte borgerlige kræver man, at der skal tages hensyn til dem og deres forkvaklede ideologi.

 38. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det værste er, at det ofte er voldtægtsofre, der bliver stenet ihjel for hor.

  Det skyldes, at de fleste voldtægtsofrene ikke kan leve op til sharias umulige beviskrav om, at voldtægtsofret skal fremskaffe fire uberygtede vidner til voldtægten, før det er muligt at dømme en voldtægtsforbryder for voldtægt.

  Hvis voldtægtsofferet ikke kan fremskaffe fire uberygtede vidner, der bekræfter, at hun er blevet voldtaget, så må hun, ifølge den vanvittige, islamiske “logik”, have begået hor, og så skal hun stenes ihjel.

  Denne ekstremt uretfærdige konsekvens af islamisk jura forsvares af fremtrædende danske imamer:

  Køkkenimamen, Abdul Wahid Pedersen, som medierne af uransagelige grunde brugte som islamekspert i en del år, forsvarede f.eks. for nogle år siden, at en nigeriansk shariadomstol dømte en enlig mor, der var blevet gravid efter en massevoldtægt, til at blive stenet til døde.

  Det nigerianske voldtægtoffer kunne ikke fremskaffe fire uberygtede vidner, der havde overværet voldtægten (uden at gribe ind…), og derfor blev voldtægtsofferet dømt for hor, til at blive stenet til døde.

  Abdul Wahid Pedersens alternative opfattelse af virkeligheden, hvor muslimske voldtægtofre har fortjent at blive stenet til døde, skyldes måske, at den tidligere hashsmugler har røget hjernen væk.

  Det er måske også derfor, at Abdul Wahid Pedersen også har udtalt, at utroskab er værre end hashsmugling…

 39. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Det skyldes, at de fleste voldtægtsofre ikke kan leve op til sharias umulige beviskrav om, at voldtægtsofret skal fremskaffe fire uberygtede vidner til voldtægten, før det er muligt at dømme en voldtægtsforbryder for voldtægt.

  J. Han sen

  Jeg tager på ingen måde afstand fra Scientology, selvom det efterhånden er mange år siden, jeg har været aktiv scientolog.

  Desuden skriver jeg omtrent det samme nu, som jeg skrev dengang, du altid kaldte mig for islamofob, racist, eller dét, der var værre…

 40. Af Niels Larsen

  -

  Jens Hansen

  Det er ikke tilladt at bryde ind på overlægens kontor og anvende hans computer! Fy skamme!

 41. Af Henrik Knage

  -

  Jeg husker også et tidligere interview under Irakkrigen vs. problemer med indvandring, hvor DR får halet en iraker i studiet der dårlig kan formulere sig på dansk – men udtaler :At de unge er “ikkemennesker” – at de der ikke kan opdrage deres børn er “ikkeforældre” – og at børn der begår lovovertrædelser er “ikkebørn”!

  2 dage efter var manden genkendt som hærchef for Saddam Hussein – og forduftet ud af landet så man ikke kunne se røv for bare skosåler.

  Nogen gange så krummer jeg tæer over den åbenlyse naivitet der gennemskyller det danske samfund.

 42. Af Lars Kristensen

  -

  De bliver kaldet rabiate – men i forhold til islam er de jo kun dem der udlægger teksten. Så hvorfor kalder Libak ikke islam for rabiat?

 43. Af Lars Kristensen

  -

  Endnu en vildledt korantro ….. Se Ekstra Bladet.

  “Sigtelse i Sverige: Byggede bombe af Ikea-trykkoger”

 44. Af A. Bierce

  -

  Rigtigt – ikke engang Den højeste høje og Eneste ene gider åbenbart forsvare rabiate imamer.
  TV2 er endnu ikke blevet ramt af lynild og katastrofer – så hvad er den guddom værd, som ikke er i stand til at beskytte sine troldmænd og åndemanere?

 45. Af leo madsen

  -

  Nemlig

 46. Af Birger Nielsen

  -

  Til Mehmet Sami Gyr

  Hvor har du hentet alt det sludder og vrøvl fra?
  Rejs du hellere hjem til Tyrkiet og snak videre.

 47. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt klarede såvel nazister, fascister som kommunister sig fortrinlig tidligere med at jorde demokrati. Så hvorfor ikke også islamister, stærkt støttet af såvel globalister, humanister som multikulturister? Overtagelsen er nærmest serveret på en guldbakke!

 48. Af chris barnett

  -

  Sharia LOVE er facistisk,totalitair magt fra Saudi Arabian, det er gennem religion de kan styre folket.Det er bestemt ikke noget der kan bruges her i Denmark.

 49. Af Jesper Lund

  -

  Jeg foreslår en ændring af racismeparagrafen, så f.eks. imamer med voldsomme udtalelser mod kvinder og børn kan blive dømt for overtrædelse af paragrafen.

  Den nuværende formulering.
  “§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  “…på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering”

  foreslås ændret til

  “…på grund af SIT KØN eller sin ALDER, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering”

  Udtalelser som at “utro kvinder skal stenes” eller opfordring til at bruge vold i opdragelsen af børn vil overtræde denne omformulerede racismeparagraf.

 50. Af georg christensen

  -

  Jeg er helt enig, der er ingen grund til at forsvare rabiate imamer, ligegyltig hvilken tro de kæmper for. Vi kan bare se nogle årtier tilbage ,da den katolske/germanske imam “Adolf Hitler” forsøgte, og alle gerne i begyndelsen bare fulgte med , især alt dengang såkaldte eliter overalt i europa, stadig fastlåst i enevældens klæder , var med,. slutningen kender vi alle. For 15 år siden startede hele missæren, og hvad ser vi nu?. hele mellemøsten i brand. Vi gjorde noget, som var forkert, istedet for at slukke branden lader vi den bare slukke af sig selv.

  Min konklusion er: Vi europærer sammen med USA, har intet lært af anden verdens krig.

 51. Af Jesper Lund

  -

  På bibelselskabet.dk’s online kan man finde følgende fra Det Gamle Testamente, Femte Mosebog, Kapitel 22:

  “v13 Hvis en mand gifter sig med en kvinde ,,, v20 Men hvis anklagen er sand, og beviset på, at pigen var jomfru, ikke er til stede, v21 skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde, fordi hun har begået en nedrighed i Israel ved at bedrive hor i sin fars hus. Du skal udrydde det onde af din midte.”

  Det er da en opfordring fra bibelselskabet.dk til stening af utro kvnder.

 52. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 9. APRIL 2016 22:47

  Det var praksis før islam og Mohammed, Gammel mellemøstlig praksis som islam overtog,

  Kan du nævne et eneste tilfælde hvor jøder har stenet?

 53. Af bent rasmussen

  -

  Er det ikke ved at være meget klart for alle normalt begavede at den politiske “elite” her i Danmark er begyndt på en direkte bekrigelse af det danske folk?!! I den politiske højborg…. i hovedkvarteret for levende døde og faktaresistente zombier…. (satireprogrammet Selvsvings udtryk) planlægger og forbereder man nu danskernes ruinering, udskiftning og fordrivelse. De er allerede gjort til 4. og 5. rangs borgere i deres eget land, deres boliger, jobs, penge, velfærd, sundhed og fremtid er man ved at forære væk til kulturfremmede fra Afrika og omegn, og med de indstrømmende hærskarers hjælp vil en etnisk udrensning sikkert snart begynde. Kvinderne vil blive overgivet til mishandling, voldtægt og slaveri, og mændene til tortur og henrettelse. Børnene vil ende som trælle og opvartere for det nye herrefolk.

  For retarderede og kortsynede typer er der ikke tale om en forræderisk, katastrofal, dyster og barbarisk udvikling, for disse vanvittige typer handler det kun om BERIGELSE!

 54. Af J. Han sen

  -

  Af Niels Buksemarius Larsen – 9. april 2016 14:55

  Udsagn fra personer som er dømt for grov kriminalitet tages ikke alvorligt.

 55. Af Fabian La cennto

  -

  Fantastisk tid og ikke mindst fremtid, det danske folk og resten af EU” går i møde.
  ENHVER med en IQ over 40, kan se EU og muslimsk indvandring fører til ….

  ALLE satstikker !
  Og vi fortsætter !

  Det er ligesom det er beregnet, hvor lang tid vil befolkningen finde sig i de daglige røverier , overfald , voldtagter mm.

  DET ER UDE AF KONTROL I HELE EUROPA

  Jeg kan kun sige , held og lykke”

  Jeg er bevæbnet, og vil forsvare den Danske borger.

  Debatten er helt forskruet, HVER DAG bliver Danske overfaldet og røvet i STOR stil ..

  game over

  VÅGN OP

 56. Af P Christensen

  -

  Religion adskiller sig ikke fra anden menneskeskabt ideologi
  og skal behandles som sådan.
  Og ideologi defineres til enhver tid kun af sine nulevende udøvere.

  Man skal naturligvis ikke kunne påberåbe sig rabiat adfærd
  overfor andre under henvisning til mandat hos højere magter
  og i gamle overtroiske skrifter.

  Erkendes det ikke, vil vort samfund blive
  rendt over ende og nedbrudt af dybt tilbagestående kulturer,
  som dog er målrettede nok til at finde velfærdsstaten.
  Så længe den findes.

 57. Af thomas hansen

  -

  En af skriverne her på bloggen er tilsyneladende uvidende om at det danske retssystem ofte fungerer radikalt/marxistisk og helt vanvittigt. Nu kan folk også blive dømt for at sige sandheden, hvis den på nogen måde rummer en kritik af kommunistisk, nazistisk eller islamistisk ideologi. De forrykte totalitære tankesæt må ikke kritiseres, selvom de gang på gang er endt i gangstervælde, statsterror, fattigdom og folkemord.

 58. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Bibelselskabets formål at udgive Bibelen og fremme bibelbrug.

  Hvorfor kan man i den danske bibeludgave, som bl.a. findes online på Bibelselskabets hjemmeside finde holdninger, som kristne – i hvert fald danske – idag tager afstand fra? Det virker absurd.

  “Kan du nævne et eneste tilfælde hvor jøder har stenet?”
  Steningen af Stefanus.

 59. Af lars knudsen

  -

  Jesper lund har nok ikke opdaget at det gamle testamente er ugyldigt/forældet, og at det er afløst af det nye testamente! Véd røde lund mon noget om kristendommen og den kristne kulturarv kontra totalitær ideologi?

 60. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 9:17

  DGT er før Jesus og før Kristendommen.

  Stefanus blevet stenet for 2.000 år siden.

  Kan du oplyse om der er et land og et samfund der har eller praktiserer stening med henvisning til DGT?

  Kristent eller jødisk.

 61. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Jeg kender ingen kristne samfund eller lande, som praktiserer stening. Israel gør det heller ikke.

  Nu har jeg svaret på dit spørgsmål og givet dig ret. Nu må du så svare på mit spørgsmål. Hvorfor kan man i den danske bibeludgave, som bl.a. findes online på Bibelselskabets hjemmeside finde holdninger, som kristne tager afstand fra? Hvor er DGT ikke fjernet fra den kristne bibel?

 62. Af Jesper Lund

  -

  Lars Knudsen
  “Jesper lund har nok ikke opdaget at det gamle testamente er ugyldigt/forældet,…”

  Det har Bibelselskabet og det danske folkekirke så heller ikke. Det gamle testamente indgår stadig i den danske udgave af biblen.

 63. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Af Indre Missions hjemmeside fremgår det, at IM opfatter biblen som Guds ord. Gælder det også for DGT? Hvis ja, må IM have et skizofrent forhold til de påbud om stening og dødsstraf, som DGT giver.

 64. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 12:00

  Du kunne så ikke nævne et eneste kristent samfund der har praktiseret stening.

  Den eneste stening du kunne henføre til jødiske samfund skete for 2.000 år siden.

  Er stening en del af islams strafsystem og praktiseres og har det været praktiseret af islamiske samfund siden islam blev opfundet af Mohammed?

 65. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 12:08

  Hvad har det med sagen, at gøre?

  DGT er en del af Jødedommen og som Jesus tog afstand fra.

  Derfor skal kristendommen ses i den kontekst og forstås i forhold til DGT.

  Er islam en racistisk idelogi – Jepser Lund?

 66. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Du har ret. Du svarer så ikke på mit spørgsmål om, hvorfor DGT stadig er med i den danske bibel?

 67. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  DGT udgør hovedparten af biblen. Det er godt nok meget at tage med, når man nu afviser DGT.

  Så er der spørgsmålet om Indre Mission også opfatter DGT som Guds ord til os mennesker.

 68. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  DGT udgør hovedparten af biblen. Det er godt nok meget at tage med, når man nu afviser DGT.

  Så er der spørgsmålet om Indre Mission også opfatter DGT som Guds ord til os mennesker.

  “Er islam en racistisk idelogi – Jepser Lund?”
  Jeg kunne ikke tænke mig at bo i et muslimsk land. I nogle af de lande ville jeg endda som ateist blive henrettet.

  Du har så misforstået min pointe. Man vil forsøge at dømme imamer, der kommer med udtalelser om stening af kvinder og vold mod børn, for overtrædelse af paragraf 67, da den siger, at intet må læres, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  Min påstand er så, at dette også foregår i kristne kredse. F.eks. har Marie Krarup forsvaret forældres ret at bruge lussinger i opdragelsen af sine børn. Hvis Indre Mission også opfatter DGT som Guds ord, så må deres bibelundervisning også være læring, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  Paragraf 67:
  ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

 69. Af “Den offentlige orden” – Grundlovens gummiparagraf | Værdikampen

  -

  […] På sin blog har Anna Libak i dag publiceret et meget langt indlæg med titlen Nej, man er ikke nødt til at forsvare rabiate imamer. […]

 70. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 13:15

  DGT er de jødiske skrifter – det er ikke kristendommen. Du læser dårligt. Kristendommen skal læses ift. DGT.

  Altså erkender du ingen kristne samfund har bygget deres retslære på stening og andre før kristne skikke.

  Det er islam der dikterer stening.

  Ikke kristendommen.

  Ikke Indre Mission.

  Ikke Tidehverv.

  Ikke Jehovas Vidner.

 71. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 13:15

  Hvem afviser DGT?

  Det gør kristne ikke. DGT er i øvrigt også et helligt skrift i Islam.

 72. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 13:15

  Hvad har Marie Krarup med sagen at gøre? Har hun brugt kristne referencer i sagen om børneopdragelse?

  Nej, det har hun ikke.

  Emnet er islam og dens supportere. Er islam racistisk – hvis den ideologi siger, at visse seksuelle praksisser skal straffes med stening – er det så ikke en racistisk ideologi der bør forbydes?

 73. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Hvis du vil have indsigt i kristen racisme, så køb ‘Mod og Jøden’ af Martin Luther fra Tidehvervs hjemmeside. Den er oversat af tidehvervspræsten Christian Truelsen. Den består af tre skrifter af Martin Luther: ‘Om Jøderne og Deres Løgne’, ‘Om krigen mod tyrken’ og ‘Feltprædiken imod tyrken’.

 74. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 17:22

  Nu er emnet islam og islam i år 2016.

  Til din oplysning er en muslim, medierne kalder ham ’svensker´’ anholdt for terroren i Bruxelles og det har intet med Tidehverv, at gøre.

  Jeg venter stadig på dit forsvar for islams påbud om stening og andre syge foreskrifter.

 75. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kære Anne Libak hør Arabiske stemmer på P1, og bliv klogere, forstå Islam kan man ikke tale med, eller implantere i demokrati, og grænsen skal trækkes.
  Stening af kvinder, denne for os ulykkelige handling, er grundfæstet og kan ikke diskuteres, og sådan er Islam, tag os eller lad være, vi er som katten os selv.
  Glistrup kom i fængsel for at advare os om denne religion, men vi tænker kun i demokrati og mener at vi kan favne alle religioner, men danskerne vil ikke denne høje pris.
  Hvis grundloven ikke underskrives og efterleves, er det Ryanair som exit, men hvem tør.
  Skal Islam vinde over demokratiet. Finn Vig

 76. Af Jesper Lund

  -

  Lars Kristensen

  Min første kommentar på denne blog giver et foreslag til omformulering af Racismeparagrafen, så udtalelser som at “utro kvinder skal stenes” eller opfordring til at bruge vold i opdragelsen af børn vil blive en overtrædelse denne omformulerede racismeparagraf.

  Det kan man ikke kalde et “forsvar for islams påbud om stening og andre syge foreskrifter”, men det modsatte.

  Mikkel Andersson har skrevet det udmærkede indlæg ‘“Den offentlige orden” – Grundlovens gummiparagraf’. Jeg er enig med hans kritik af dette indlæg af Anna Libak. Jeg er så ikke enig med ham i, at Racismeparagrafen skal fjernes. Jeg mener den skal udvides, så den også omfatter kvinder og børn som grupper, der kan blive udsat for nedværdigende ytringer.

 77. Af Lars Kristensen

  -

  JESPER LUND – 10. APRIL 2016 19:05

  Emnet er imamer og islam. Ikke DGT.

  Jeg skriver det ikke er imamer der er rabiate. De siger bare hvad islam dikterer. Det er islam der er rabiat.

  Konsekvensen bør i givet fald være forbud mod islam.

  På samme måde som hvis en religion eller ideologi sagde jøder skal gasses.

  I øvrigt gælder stening også mænd – homoseksuelle eller dem der forlader islam.

 78. Af Flemming Lau

  -

  I Det gamle Testamente viser Guds os blot hvor afmagts fuld, mennesket i virkeligheden er overfor Syndens kraft. Han giver et lille folk en simpel lov på 10 bud. Selv idag kender jeg ingen der kan prale af at kunne overholde denne lov, i tanke ord og gerning. Guds lov er tugtemester til Guds nåde, Jesus Kristus korsblodsoffer og vor frelse. Han siger jo at ikke en tøddel loven skal forgå.

  Det gamle Testamente peger frem mod Jesus, og det nye peger tilbage mod Jesus.

 79. Af hans andersen

  -

  Man kan ikke forvente at imamer ikke retter sig efter deres overtro.

  Men islam er ret enkelt at forstå hvis man ser bort fra det overnaturlige så var Muhammed jo genial, han indførte det overnaturlige i sine banderegler koranen, så hans røvere blev hellige krigere når de røvede og myrdede dem der ikke var medlemmer af banden.
  At tro at røvere bliver normale ved at flytte til et andet land er naiv, specielt hvis røverne tror at de de gør en god gerning ved at røve og myrde.

Kommentarer er lukket.